Prawo karne

Jazda pod wpływem alkoholu

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu we krwi jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem bądź wykroczeniem. W przypadku tego pierwszego prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg alkoholu na dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub przekracza 0,5 promila zawartości alkoholu we krwi albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W takiej sytuacji Sąd ma obecnie obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata - dotyczy to na pewno kategorii pojazdów, która sprawca poruszał się w chwili czynu.

• pełną reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

• weryfikację wyników urządzeń użytych do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu pod kątem posiadanych atestów

• możliwość zweryfikowania wyników laboratoryjnych krwi przez biegłych

• negocjowanie z osobą prowadzącą postępowanie wymiaru kary w celu szybszego zakończenia postępowania

Spowodowanie wypadku

Przestępstwo to polega na naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania na skutego tego naruszenia nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, jeśli jednak w wyniku wypadku doszło do śmierci osoby bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kara może wynieść aż do 8 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli zarzucono Ci sprawstwo takiego przestępstwa Kancelaria zapewnia:

• reprezentację zarówno w postępowaniu przygotowawczym (tj. prowadzonym przez prokuratora) oraz w postępowaniu przed sądem, w tym negocjowanie z ogranem prowadzącym postępowanie wymiaru kary w przypadku zdecydowania przez klienta na dobrowolne poddanie się karze,

• analizę i weryfikację materiału dowodowego zebranego przez organ prowadzący postępowanie,

• poszukiwanie, zbieranie i zarezipecznie dowodów dla klienta do sprawy.

W przypadku osób pokrzywdzonych na skutek wypadku kancelaria zapewnia:

• reprezentację w postępowaniu karnym - na etapie postępowania przygotowawczego jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz na etapie sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Niezelżenie od powyższego Kancelaria specjalizuje się także w odchodzeniu odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

Posiadanie narkotyków

W tego typu sprawach Kancelaria zapewnia:

Zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera katalog substancji, których posiadanie podlega karze.

• pełną obsługę prawną w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,

• weryfikowanie zebranych przez organ prowadzący postępowanie (tj. Policję, prokuratora) dowodów.

Groźba karalna

Zgodnie z art. 190 § 1 kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej podlega karze. Warunkiem koniecznym do popełnienia tego przestępstwa jest, że groźba wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Za przestępstwo to można zostać skazanym na karę grzywny, karzę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nalży pamiętać, że ściganie za to przestępstwo następuje na wniosek pokrzywdzonego - tj. warunkiem pociągnięcia do odpowiedzilnści osoby, która nam groziła jest nie tylko zgłoszenie tego faktu na Policji, ale także złożenie odpowiedniego wniosku - bez tego Policja nie będzie prowadzić postępowania.

Jeżeli pod Twoim adresem kierowane były groźby karalne Kancelaria zapewnia:

• pełną obsługę prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,

• usługi w zakresie zbierania materiału dowodowego.

Jeżeli postawiono wobec Ciebie zarzut kierowania pod czyimś adresem gróźb karalny Kancelaria:

• zapewni Ci obronę na wszystkich etapach postępowania,

• dokona weryfikacji dowodów zebranych przez Policję.

Pobicie i uszkodzenia ciała

Zgodnie z kodeksem karnym spowodowane uszkodzenie ciała może mieć postać lekkiego, średniego bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - w zależności od tego z jakim stopniem uszkodzenia ciała mamy do czynienia ustawodawca przewidział różne wymiary kar.

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli następstwem czynu, który spowodował uszczerbek jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni tj. średni uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwało nie dłużej niż 7 dni (lekki uszczerbek na zdrowiu), sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osobnym przestępstwem od spowodowania uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwo polegające na udziale w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku w postaci ciężkiego bądź średniego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kancelaria zapewnia reprezentację i ochronę interesów osób pokrzywdzonych w wyniku w/w przestępstw poprzez m.in.:

• reprezentację w postępowaniu karnym - na etapie postępowania przygotowawczego jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz na etapie sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

W przypadku osób, którym postawiony został zarzut uszkodzenia ciała bądź udziału w bójce bądź pobiciu Kancelaria:

• zapewnia reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,

• weryfikację materiału dowodowego zebranego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności weryfikację opinii biegłego lekarza w przedmiocie prawidłowości ustalenia stopnia uszkodzenia ciała pokrzywdzonego.

Przestępstwa przeciwko mieniu

W śród przestępstw przeciwko mieniu wyróżnia się m.in. • kradzież, • kradzież z włamaniem, • rozbój, • kradzież rozbójniczą, • oszustwo, • paserstwo.

kontakt

Kancelaria Śledcza

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań


NIP: 9291484963
REGON: 970697493