Kancelaria Śledcza

Kradzież

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu karnego kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wartość skradzionej rzeczy ruchomej musi przekraczać 1/4 minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku dokonania kradzieży rzeczy o niższej wartości czyn ten jest wykroczeniem.

Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kancelaria w tego typu sprawach oferuje:

  • próba odzyskania utraconego mienia,
  • reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • prowadzenie postępowania dochodzeniowo – śledczego mającego na celu wzmocnienie ustaleń organów ścigania,
  • pełna analiza materiału dowodowego zebranego na etapie przygotowawczym jak i sądowym.