Kancelaria Śledcza

Pobicie i uszkodzenie ciała

Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwało nie dłużej niż 7 dni (lekki uszczerbek na zdrowiu), sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni tj. średni uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli następstwem czynu, który spowodował uszczerbek jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Osobnym przestępstwem od spowodowania uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwo polegające na udziale w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku w postaci ciężkiego bądź średniego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kancelaria zapewnia reprezentację i ochronę interesów osób pokrzywdzonych w wyniku w/w przestępstw poprzez m.in.:

  • reprezentację w postępowaniu karnym - na etapie postępowania przygotowawczego jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz na etapie sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

W przypadku osób, którym postawiony został zarzut uszkodzenia ciała bądź udziału w bójce bądź pobiciu Kancelaria:

  • zapewnia reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
  • weryfikację materiału dowodowego zebranego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności weryfikację opinii biegłego lekarza w przedmiocie prawidłowości ustalenia stopnia uszkodzenia ciała pokrzywdzonego.