Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa określane mianem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu stanowią wyodrębnioną kategorię czynów zabronionych, godzących w prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Czyny niedozwolone przeciwko obrotowi gospodarczemu zwane są potocznie przestępstwami białych kołnierzyków (ang. white collar crimes).

Do najczęściej popełnianych przestępstw tego typu zalicza się wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela, czy też zaspokojenia wybranego wierzyciela z jednoczesnym pokrzywdzeniem pozostałych.

Z uwagi na złożony charakter w/w przestępstw wymagają one wiedzy zarówno z prawa karnego jak i prawa handlowego oraz cywilnego.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię są m.in.:

  • pełna reprezentacja w postępowaniu karnym (przygotowawczym jak i sądowym),
  • weryfikacja dowodów zebranych przez prokuraturę, Policję w toku postępowania przygotowawczego,
  • analiza dokumentacji firmy pod kątem oceny, czy doszło do popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • zbieranie materiałów pod kątem procesu sądowego.

Kontakt

KANCELARIA ŚLEDCZA
WARSZAWA

ul. Nowogrodzka 42/16
00-695 Warszawa

KANCELARIA ŚLEDCZA
POZNAŃ

ul. Nowowiejskiego 20/4
61-732 Poznań
Kancelaria Śledcza Sp. z o.o.
NIP: 7831795046
REGON: 382160874
KRS: 0000764482

kancelariasledcza@gmail.com
+48 531 72 72 73

B L O G