Kancelaria Śledcza

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa określane mianem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu stanowią wyodrębnioną kategorię czynów zabronionych, godzących w prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Czyny niedozwolone przeciwko obrotowi gospodarczemu zwane są potocznie przestępstwami białych kołnierzyków (ang. white collar crimes).

Do najczęściej popełnianych przestępstw tego typu zalicza się wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela, czy też zaspokojenia wybranego wierzyciela z jednoczesnym pokrzywdzeniem pozostałych.

Z uwagi na złożony charakter w/w przestępstw wymagają one wiedzy zarówno z prawa karnego jak i prawa handlowego oraz cywilnego.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię są m.in.:

  • pełna reprezentacja w postępowaniu karnym (przygotowawczym jak i sądowym),
  • weryfikacja dowodów zebranych przez prokuraturę, Policję w toku postępowania przygotowawczego,
  • analiza dokumentacji firmy pod kątem oceny, czy doszło do popełnienia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • zbieranie materiałów pod kątem procesu sądowego.