Otrzymałeś pozew o eksmisję? Oto, co możesz zrobić!  

Eksmisja to rozwiązanie drastyczne i ostatecznie, ale nie zawsze nieuniknione. Prawo często stoi po stronie lokatorów. Warto znać przepisy, które pomogą uniknąć przymusowej wyprowadzki.

 

 

Eksmisja z mieszkania – kiedy może nastąpić?

Na szczęście dla zagrożonych eksmisją lokatorów, warunki prawne, które trzeba spełnić, aby eksmisja z mieszkania była możliwa, są jasno określone w przepisach i dość surowe. Boisz się, że może nad Tobą wisieć widmo eksmisji? Oto powody, przez które można otrzymać nakaz eksmisji z mieszkania:

 • Najemca zalega z czynszem co najmniej od trzech miesięcy.
 • Lokal zajmowany jest bezprawnie, to znaczy bez żadnej umowy (bo nigdy jej niebyło lub wygasła). Możliwa jest też eksmisja lokatora bez innego tytułu prawnego, np. prawa własności czy spółdzielczego prawa do mieszkania.
 • Spółdzielnia wygasiła spółdzielcze prawo do mieszkania (np. z powodu niepłacenia czynszu lub łamania regulaminu).
 • Rażące i uporczywe naruszanie obowiązującego porządku domowego.
 • Stosowanie przemocy wobec współlokatorów.
 • Jeśli z lokalu ma być przeprowadzona egzekucja za długi.
 • Lokal ma być remontowany lub przeprowadzona będzie rozbiórka.

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania – co możesz zrobić?

Wstrzymanie eksmisji z mieszkania lub jej oddalenie jest możliwe w kilku przypadkach, nawet jeśli właściciel wysłał wezwanie do opuszczenia lokalu, ale nie zostało ono zrealizowane. Ważne jest przy tym, aby wiedzieć, jak wygląda sprawa w sądzie o eksmisję i jak można bronić się przed eksmisją z mieszkania, czy jak uniknąć eksmisji z mieszkania komunalnego. Pomóc mogą w tym eksperci z Kancelarii Śledczej.

Jak wygląda sprawa w sądzie o eksmisję?

O eksmisji każdorazowo orzeka sąd. Aby sprawa się rozpoczęła, osoba zainteresowana eksmitowaniem lokatora musi go pozwać. Po wniesieniu pozwu o eksmisję przez jedną ze stron, sąd dostarczy pozostałym jego odpisy i wezwie w odpowiednim terminie do złożenia wyjaśnień, m.in. o tym, czy pozwanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W kwestii prawa do lokalu lub jego braku sąd orzeka każdorazowo w sprawach o eksmisję z urzędu.

Jeśli sąd orzeknie o eksmisji, czyli obowiązku wyprowadzki i opróżnienia lokalu, to osoba pozywająca może zwrócić się do komornika, który przeprowadzi eksmisję z mieszkania.

Przez sprawę o eksmisję w sądzie i potem przeprowadzić pomogą prawnicy z Kancelarii Śledczej.

Odpowiedź na pozew o eksmisję

To jedno z podstawowych narzędzi, w którym wskazujemy, jak się bronić w sprawie o eksmisję. Odpowiedź na pozew o eksmisję powinna zawierać wszelkie przesłanki, które przemawiają za tym, że pozew o eksmisję jest bezzasadny. Ewentualnie argumenty wskazujące, że należy wstrzymać eksmisję z mieszkania lub osobie zagrożonej eksmisją przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Okres ochronny lokatorów

Jednym ze sposobów na to, jak bronić się przed eksmisją z mieszkania, jest podniesienie argumentu o okresie ochronnym lokatorów, który trwa od 1 listopada do 31 marca.  Gdy trwa okres ochronny, eksmisja jest niemożliwa, jeśli osobie eksmitowanej nie wskazano innego lokalu czy nie przyznano lokalu socjalnego. Chyba, że sprawa dotyczy osoby stosującej tzw. „przemoc domową”. Wówczas przepisy dopuszczają odstępstwo. Kolejne odstępstwo jest dopuszczalne, gdy sąd uzna pozew o opróżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Wtedy też nie obowiązuje okres ochronny.

Kogo nie można eksmitować?

Prawo bardzo jasno określa kogo nie można eksmitować bez przyznania lokalu socjalnego, nawet, gdy spełnione zostały warunki eksmisji. Eksmitować nie można:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego, niepełnosprawnego, ubezwłasnowolnionego oraz osoby, która nad nimi sprawuje opiekę i wspólnie z nimi mieszka,
 • obłożnie chorego,
 • emerytów i rencistów, którzy spełniają kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • niemożliwa jest też eksmisja bezrobotnego.

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji

Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji zawsze przysługuje wskazanym wyżej osobom. O tym, czy lokal socjalny się należy lub też nie, w każdym wyroku eksmisyjnym decyduje sąd.

Według najnowszych przepisów, o prawo do lokalu socjalnego mogą ubiegać się także osoby, wobec których skierowano pozew o opróżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Sąd przyzna lokal, jeśli w świetle zasad współżycia społecznego jest to szczególnie usprawiedliwione. Osoba zagrożona eksmisją powinna takie przesłanki wskazać w odpowiedzi na pozew o eksmisję.

Eksmisja często wydaje się czymś nieuniknionym, lecz w praktyce istnieją sposoby, aby ją legalnie zablokować lub odsunąć w czasie. Dla własnego interesu lepiej dobrze znać przepisy i skontaktować się z prawnikami, którzy profesjonalnie doradzą w sprawach o eksmisję.