Kancelaria Śledcza

W życiu wielu małżeństw przychodzi taki moment, gdy coś się wypala. Nie ma już gorącego uczucia, a w jego miejsce pojawia się chłodna obojętność. W skrajnych przypadkach obojętność zamienia się w niechęć, która nie pozwala trwać w związku ani dnia dłużej. Wówczas jedynym sposobem na ucieczkę z patowej sytuacji, jest rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozwód jest instytucją przewidzianą przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, poprzez którą sąd ma prawo (na żądanie jednego lub obojga małżonków) orzec o ustaniu związku małżeńskiego. Inicjuje go pozew, którego kluczowym elementem jest żądanie rozwiązania małżeństwa.

Polskim system prawny przewiduje dwie możliwości zakończenia formalnego związku:

Wybór jest o tyle istotny, że rzutuje na inne kwestie, np. obowiązek zapłaty alimentów czy uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenia, kto składa pozew o rozwód. Ważne natomiast jest, kto go podpisuje. Jakikolwiek dokument pozbawiony podpisu nie jest rozpatrywany przez sąd. Co do zasady, obowiązek podpisu ciąży na powodzie. Jednak jeśli powód składa pozew za pośrednictwem pełnomocnika, wystarczy podpis tego drugiego.

Pozew o rozwód – jak napisać?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania cywilnego regulują kwestię tego, co powinien zawierać pozew o rozwód. W zakresie wymogów formalnych należy pamiętać o zamieszczeniu daty i miejsca sporządzenia pozwu (w prawym górnym rogu), tytułu dokumentu (pozew o rozwód), określeniu stron (powoda i pozwanego), żądania, uzasadnienia oraz dołączeniu załączników.

Jak napisać pozew o rozwód? Wzór bezpłatny, który łatwo odnaleźć w internecie, znacznie ułatwia to zadanie. Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że samodzielne konstruowanie pozwu może sprawić kłopoty. Dlatego nie formułuje przeciwskazań, by korzystać z dostępnych w sieci wzorów. Trzeba jednak upewnić się, że taki szablon spełnia wszelkie wyżej wymienione wymogi formalne.

Nie ma znaczenia, kto pisze pozew o rozwód. Większe znaczenie ma natomiast kto składa go do sądu oraz kto występuje w roli powoda, a kto w roli pozwanego. Dlaczego?

 • Tylko powód może żądać cofnięcia pozwu.
 • W razie nieobecności powoda, postepowanie zawiesza się.
 • Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie może występować w roli powoda.

Co dołączyć do pozwu o rozwód?

Ze względu na moc dowodową, załączniki stanowią istotną część pozwu. Dlatego do dokumentu wszczynającego postępowanie należy dołączyć wszelkie dokumenty, które powód uważa za pomocne w pozytywnym rozwiązaniu sprawy. Zazwyczaj należą do nich:

 • akt małżeństwa,
 • akty urodzenia wspólnych dzieci,
 • zaświadczenie o zarobkach małżonków,
 • dowody,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za pozew,
 • odpis pozwu.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Odpowiadając na to pytanie, należy wziąć pod uwagę właściwość miejscową i rzeczową sądu. Właściwość miejscowa określa, jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania stron. Natomiast właściwość rzeczowa bierze pod uwagę przedmiot sprawy.

Pozew o rozwód powinien być złożony w sądzie okręgowym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków, jeśli choć jeden z nich wciąż tam zamieszkuje. W przeciwnym razie właściwy miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli takiego nie da się ustalić – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód – ile kosztuje?

Postępowania sądowe niestety obarczone są różnymi kosztami, m.in. opłatami sądowymi i wynagrodzeniem dla pełnomocnika. W przypadku pozwu o rozwód, jego koszt wynosi 600 zł.

Jak opłacić pozew o rozwód? Do wyboru są dwa wyjścia:

 • zapłata w formie przelewu na konto – wówczas do pozwu należy załączyć potwierdzenie wykonania przelewu,
 • zapłata w formie znaków sądowych, które nakleja się na pozwie.

Należy pamiętać, że ostatecznie za pozew płaci strona przegrywająca sprawę. Jednak to powód jest zobowiązany opłacić wstępnie pozew już w momencie jego składania w sądzie.

Postępowanie rozwodowe to długi proces, który rozpoczyna się sformułowaniem wyczerpującego pozwu rozwodowego. Aby nie przedłużać tego okresu, warto upewnić się, że pozew czyni zadość wszelkim wymaganiom formalnym i został prawidłowo opłacony.