Kancelaria Śledcza

Gdy objęty obowiązkiem alimentacyjnym rodzic uchyla się od odpowiedzialności finansowej, a egzekucja komornicza zasądzonej kwoty okazuje się bezskuteczna, dziecku przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego. Warto jednak mieć na uwadze, że nie są one przyznawane bezterminowo, a co więcej – w pewnych okolicznościach wypłata alimentów od państwa może zostać wstrzymana.

Fundusz alimentacyjny

Na wstępie przypomnijmy, że celem działania funduszu alimentacyjnego jest wsparcie osób, które samodzielnie opiekują się dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi rodzic nie płaci ustanowionych przez sąd alimentów. Wtedy to fundusz stara się wyegzekwować należności od dłużnika, a jednocześnie zapewnić osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem środki niezbędne do jego utrzymania i wychowania.

Przypominamy, kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty.

Kwota alimentów wypłacanych przez fundusz zależna jest od wysokości zasądzonych alimentów, nie przekracza jednak 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być pobierane przez osobę uprawnioną w sytuacji, gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto.

 Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Kiedy można stracić alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Wielu rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci zastanawia się, kiedy fundusz alimentacyjny może zabrać alimenty. Do sytuacji takiej może dojść w dwóch określonych przez normy prawne okolicznościach:

  • gdy dziecko znajdzie się pod opieką instytucji gwarantującej jej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
  • gdy osoba uprawniona do świadczeń zawrze związek małżeński.

Dowiedz się więcej na temat wniosków o podwyższenie i obniżenie alimentów.

Istnieją jednak także inne przypadki, kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać wypłatę alimentów. Przedstawiamy je w dalszej części wpisu.

Umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego – wiek dziecka oraz jego stosunek do edukacji

W pierwszym z nich decydującą rolę odgrywa wiek osoby uprawnionej do pobierania alimentów oraz jej stosunek do edukacji. O ile bowiem alimenty od państwa przysługują ustawowo dziecku aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, o tyle w przypadku osób uczących się prawo do świadczeń wygasa wraz z wkroczeniem w 26. rok życia.

Jeśli jednak osoba uprawniona ukończy szkołę wyższą przed osiągnięciem wspomnianego wieku, alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują jej jedynie do momentu zakończenia ostatniego roku studiów.

Wstrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – niedopełnienie procedur

Przyczyna utraty prawa do przyjmowania świadczeń alimentacyjnych wynikać może także z niedopełnienia określonych procedur. Problem może pojawić się wtedy, gdy osoba uprawniona lub jej przedstawiciele w wyznaczonym terminie nie złożą gminie wyjaśnień dotyczących prawa do świadczeń. Przesłankę do wstrzymania wypłacania świadczeń przez fundusz alimentacyjny stanowi także odmowa udzielenia informacji związanych z procedurą egzekucyjną – czy też udzielenie informacji niezgodnych z prawdą – a tym samym utrudnienie jej przebiegu. Alimenty z funduszu alimentacyjnego zostają również automatycznie wstrzymane, jeśli osoba uprawniona nie pobiera ich przez okres trzech miesięcy.

W przypadku udzielenia potrzebnych wyjaśnień alimenty z funduszu wypłacane są od miesiąca, w którym wszelkie niejasności zostały wyjaśnione, aż do końca okresu świadczeniowego. Jeśli natomiast osoba uprawniona zgłosi się do odpowiedniego organu po trzech miesiącach niepobierania alimentów, może liczyć na wypłacenie kwoty przysługującej jej za cały okres wstrzymania pomocy. Warto mieć na uwadze, że prawo do świadczeń alimentacyjnych wygasa, jeśli ich wypłata nie została wznowiona do końca okresu świadczeniowego.

Podjęcie pracy a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Także rozpoczęcie pracy przez osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów z funduszu prowadzi niekiedy do wstrzymania wypłaty świadczeń. Okoliczność taka może zaistnieć, jeśli w związku ze zmianą sytuacji materialnej osoby uprawnionej miesięczne dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekroczą 800 zł netto.

Pamiętajmy, że każda osoba pobierająca alimenty z funduszu alimentacyjnego ma obowiązek powiadomić gminę w przypadku uzyskania nowych dochodów. Ta z kolei powinna zadecydować na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej, czy powinno nastąpić umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego.

W kolejnym wpisie na naszym blogu wyjaśnimy, co wlicza się do dochodu w kontekście pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwestie związane z prawem do przyjmowania alimentów od państwa mogą być źródłem pewnych nieporozumień. Jeśli do takich dochodzi – warto skontaktować się ekspertem, który odpowiednio naświetli sytuację. Na przykład tym z Kancelarii Śledczej.