Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny zapewnia wsparcie rodzinom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Nie oznacza to jednak, że rodzic, który nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, może bezkarnie przerzucić swoje zobowiązania na państwo. Dłużnik alimentacyjny jest bowiem zobligowany do zwrócenia wszystkich pieniędzy, które „wyłożył” za niego fundusz. Jeśli tego nie zrobi, powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca osobie uprawnionej gmina, dlatego to właśnie wobec niej zaciąga dług rodzic niepłacący alimentów. Gdy zobowiązany zwleka ze spłatą powstałego długu, gmina bada jego sytuację materialną i próbuje dociec przyczyn takiego stanu rzeczy. Jeśli niezdolność finansowa dłużnika wynika z braku źródła dochodu, gmina obliguje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Urząd natomiast dokłada wszelkich starań, aby ten, kto spłaca fundusz alimentacyjny, znalazł pracę.

Przypominamy, kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty.

Jeśli rodzic przez pół roku nie spłacił swoich zobowiązań, gmina może wpisać go do rejestru dłużników w biurze informacji gospodarczej. Co więcej, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego traktowane jest przez Kodeks karny jako przestępstwo zagrożone karą grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

A zatem – jak spłacić dług w funduszu alimentacyjnym? W tym celu dłużnik musi skontaktować się z MOPS-em, a następnie zwrócić gminie pełną kwotę środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie upoważnionej. Pod uwagę powinien także wziąć odsetki, które naliczane są przez cały okres wypłacania świadczeń ze strony funduszu, aż do momentu pełnego uregulowania długu.

Umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym

W przypadku trudnej sytuacji materialnej dłużnika alimentacyjnego – uniemożliwiającej mu spłatę zadłużenia – gmina może zaproponować jedną z kilku możliwości rozwiązania problemu. Po zaznajomieniu się ze specjalnym wnioskiem, w którym dłużnik udowadnia, że z określonych przyczyny nie jest w stanie uregulować swych zobowiązań, gmina może zgodzić się na całkowite lub częściowe umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym, czy też rozłożenie go na raty.

Chcesz dowiedzieć się, kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać alimenty?

Czy dług z funduszu alimentacyjnego ulega przedawnieniu?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest przedawnienie zobowiązań wobec funduszu alimentacyjnego. Otóż o ile roszczenia względem osoby objętej obowiązkiem alimentacyjny ulegają przedawnieniu po trzech latach, o tyle przedawnienie zobowiązań wobec funduszu alimentacyjnego nigdy nie dochodzi do skutku.

Przeczytaj także: Fundusz alimentacyjny – co wlicza się do dochodu?

Wobec tego nasuwa się jedno pytanie – kto spłaca dług alimentacyjny po śmierci dłużnika? Jako że zobowiązania finansowe względem funduszu są ściśle związane z osobą alimenciarza, z chwilą jego śmierci dług zostaje anulowany. Inaczej natomiast wygląda kwestia dziedziczenia długów alimentacyjnych, gdy ich ustalona prawnie kwota wynosi więcej niż 500 zł, czyli przewyższa maksymalną wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W takich przypadkach prawni spadkobiercy osoby, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, nie przejmują długu względem gminy, lecz do ich spadku włącza się nadwyżka niepokryta przez fundusz. Innymi słowy – różnica między kwotą alimentów a kwotą świadczeń z funduszu.

Przed odziedziczeniem długu alimentacyjnego uchronić może odrzucenie spadku po zmarłym – zarówno majątku, jak i zobowiązań finansowych. Należy przy tym pamiętać, że jeśli prawny spadkobierca nie złoży stosownego wniosku w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, spadek zostaje mu automatycznie przyznany, wraz z wszelkimi ewentualnymi długami.

Dowiedz się więcej na temat wniosków o podwyższenie i obniżenie alimentów.

Kończąc, chcielibyśmy naświetlić jeszcze jedną kwestię. Osoby składające wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego często zastanawiają się, czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty. Wyjaśniamy, że fundusz wypłaca wyłącznie alimenty „zastępcze” począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek, aż do końca okresu świadczeniowego. Oznacza to, że o zaległe alimenty może wyegzekwować od dłużnika komornik sądowy, nie przyznaje ich jednak fundusz.

Wszelkie niejasności dotyczące spłaty długu w funduszu alimentacyjnym, dziedziczenia długu alimentacyjnego, możliwości jego umorzenia, czy też walki o zaległe alimenty może wyjaśnić prawnik. W razie potrzeby warto skontaktować się z Kancelarią Śledczą.