Kancelaria Śledcza

W wielu przypadkach przyznane przez sąd alimenty mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dziecku odpowiednich warunków socjalnych. Gdy rodzic zobowiązany do udzielania świadczeń alimentacyjnych nie dostarcza dziecku należnych mu środków utrzymania, a egzekucja komornicza nie przynosi pożądanych rezultatów, reprezentant osoby uprawnionej może ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. W dzisiejszym wpisie tłumaczymy, kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty i kto może je dostać.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Powinnością państwa jest pomoc osobom znajdującym się w złej sytuacji materialnej. Dlatego też tym, którzy wobec braku wsparcia ze strony osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym nie mogą własnymi środkami zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych dziecka, przysługuje możliwość pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Aby móc skorzystać ze wsparcia funduszu, należy w urzędzie gminy lub miasta złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dziecko, wobec którego sąd orzekł alimenty, ma możliwość pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego aż do momentu wkroczenia w dorosłość, czyli ukończenia 18 roku życia. Jeśli jednak kontynuuje edukację w szkole lub na uczelni, prawo do świadczeń traci dopiero w dniu 25 urodzin. Bezterminowe alimenty od państwa przysługują osobie uprawnionej tylko wtedy, gdy posiada ona orzeczenie o niepełnosprawności. Dowiedz się, kiedy fundusz alimentacyjny może wstrzymać wypłatę alimentów.

Gmina może zgodzić się na przyznanie alimentów z funduszu wtedy, gdy w ciągu dwóch miesięcy egzekucja komornicza nie doprowadziła do wyegzekwowania całkowitej sumy należności wynikających ze zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto kluczowym kryterium decydującym o tym, czy dana osoba może pobierać świadczenia z banku alimentacyjnego, jest kryterium dochodowe. Zarówno kwestiom związanym z egzekucją alimentów, jak i kryterium dochodowemu przyjrzymy się w dalszej części wpisu.

 Kto spłaca fundusz alimentacyjny?

Egzekucja komornicza a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Kto płaci alimenty, gdy ojciec nie pracuje? Jak już zaznaczyliśmy, kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty, oznacza to, że próba wyegzekwowania od dłużnika alimentacyjnego zaległych zobowiązań nie zakończyła się powodzeniem. Do sytuacji takiej może dojść między innymi wtedy, gdy osoba objęta obowiązkiem alimentacyjnym nie posiada źródła dochodów lub przebywa poza granicami Polski, a osoba uprawniona do pobierania świadczeń nie potrafi wskazać miejsca jego pobytu. Przeszkodę może też stanowić brak możliwości podjęcia przez komornika odpowiednich kroków prawnych w miejscu obecnego zamieszkania dłużnika.

Dowiedz się więcej na temat wniosków o podwyższenie i obniżenie alimentów.

Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe

Decydujące znaczenie w kwestii  przyznawania alimentów z funduszu alimentacyjnego ma dochód przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej. W ostatnich latach wielokrotnie powracało pytanie, czy wzrośnie kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego. W rzeczy samej – doczekaliśmy się istotnych zmian. Nowe przepisy w sprawie alimentów, wprowadzone 1 lipca 2019 roku, określają, że możliwość pobierania świadczeń z funduszu istnieje wtedy, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 800 zł netto. To bez wątpienia znacząca różnica w odniesieniu do ustaleń poprzednich, zgodnie z którymi nie mógł on przekroczyć 725 zł na członka rodziny. Dowiedz się, co wlicza się do dochodu.

Warto dodać w tym miejscu, że maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 500 zł. Nie jesteśmy za to w stanie określić, ile wynoszą najniższe alimenty – ich kwota w każdym przypadku uzależniona jest od wysokości alimentów wyznaczonych przez sąd.

Na koniec chcielibyśmy poruszyć jeszcze jedną kwestię – praca a alimenty z funduszy alimentacyjnego. Należy pamiętać, że każde nowe źródło dochodu osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów od państwa może zwiększyć dochód na jednego członka rodziny. Tym samym konieczne w przypadku podjęcia pracy jest powiadomienie gminy, która rozstrzygnie, czy w obecnej sytuacji spełnione jest kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego.

W razie wątpliwości związanych ze zmianami w funduszu alimentacyjnym czy potrzeby konsultacji przy wypełnieniu wniosku o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego warto zasięgnąć porady prawnika lub rady prawnego.